Items in a suitcase with W

 • Wallet
 • Water bottle
 • watch
 • Wipes
 • Wig
 • Wine
 • Wellies
 • White shirt
 • Wetsuit
 • Wash cloth
 • winter coat
 • water shoes
 • Windbreaker
 • wax
 • waistcoat
 • White socks
 • winter jacket
 • wool
 • Wet suit
 • weapon
 • washcloth
 • wand
 • wristwatch
 • wind breaker
 • Wedding dress
 • Whip
 • White shirts
 • Whiskey
 • Wet wipes
 • wires
 • Wool sweater
 • wire
 • Wigs
 • Wool Socks
 • washed clothes
 • white pants
 • wet clothes
 • white clothes
 • White dress
 • Wrap
 • Wedding ring
 • Work papers
 • wet suit
 • Wash rag
 • Wings
 • Watermelon
 • walkie talkie
 • White T-Shirt
 • wipe
 • Will
 • wardrobe
 • walking shoes
 • willies
 • Winter boots
 • white shoes
 • wet swimsuits
 • Wrappers
 • womens underwear
 • Walnuts
 • White blouse
 • wrist watch
 • whisky
 • Wet socks
 • Wrinkled clothes
 • walkman
 • World map
 • Wonderbra
 • Wet underwear
 • Wellingtons
 • Waistband
 • Wearables
 • Work Clothes
 • Wrench
 • wonder bra
 • weights

A listában megjelenített szavakat a játékosok adták be, és nem kell helyesnek lenniük.